Назив: Друштво за трговија и услуги РАДЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ЕДБ: MK4057013520433
Матичен број: 6846130
Адреса: ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 71Б, Скопје
Контакт: info@radek.com.mk

Офицер за Заштита на Лични Податоци: Емилија Каевиќ
Контакт за прашања поврзани со Заштита на Лични Податоци: info@radek.com.mk со назнака „ДО ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ“