Оваа Изјава за приватност го објаснува видот на лични податоци што РАДЕК Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ (во натамошниот текст: Контролор), ги собира од вас при посета на службените/деловните простории и како Контролорот ги користи овие податоци.

 1. Зошто собираме (обработуваме) лични податоци?

Контролорот собира лични податоци преку системот за видеонадзор од следните причини (цели):

 • да се контролира пристапот до објектот (зграда, влез, простории..) и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените во Контролорот и посетителите, како и на имот и информациите кои се лоцирани или се чуваат во просториите;
 • за да се спречи, одврати и, доколку е потребно, да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до безбедносни и заштитени простории, ИТ инфраструктура или оперативни информации; и
 • да се спречи, открие и да се испита кражба на опремата или средства во сопственост на Контролорот, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад).

Системот за видеонадзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не го покриваат околниот јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаат лица.

Системот за видеонадзор исто така не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видеонадзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. (Во исклучителни околности, податоците може да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага).

Камерите за видеонадзор се инсталираат на во рамките на просториите и имотот во кои друштвото ја спроведува својата дејност и се поставени и фокусирани така што се снимаат само лица кои ќе пристапат до службените/деловните простории, магацинот, вклучително и имотот (дворот и подрачјето наменето за паркирање).

Системот со видеонадзор ја опфаќа областа на:

 • Приземје и прв кат
  • Сервис
  • Магацин
  • Скали
  • Изложбен простор
  • Паркинг

 

Какви податоци собира Контролорот?

Контролорот собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

 1. Кој е одговорен за обработка на податоците?

Контролорот е субјект кое ја врши обработката на личните податоци и кое ги утврдува целите на обработка, единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Покрај тоа, Администраторот на информациониот систем на друштвото е лице за контакт и одговорно за видеонадзорот, а лице кое може да обезбеди повеќе информации и да ги застапи правата на субјектите на лични податоци е Офицерот за ЗЛП на друштвото.

 1. Кој е правниот основ за обработка на личните податоци преку системот за видеонадзор?

Контролорот користи опрема за видеонадзор за:

 • заштита на животот или здравјето на луѓето;
 • заштита на сопственоста;

Затоа, обработката е законска согласно член 90 од Законот за заштита на личните податоци.

Покрај тоа, на влезот на друштвото , има видливо и јасно истакнато известување за видеонадзорот кое им овозможува на субјектите на лични податоци да се запознаат со вршењето на видеонадзорот, како и за називот на контролорот кој го врши видеонадзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видеонадзор.

 1. Кој може да ги види моите лични податоци?

До видео записите може да се пристапи само од страна на овластените лица за видеонадзор. Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците (лозинка, запис за секој настан или акција од вработените, односно овластените лица). До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на Администраторот на информациониот систем на друштвото.

 1. Како да ги контролирате вашите податоци?

Може да испратите барање на info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП.

 1. Можам ли да пристапам до моите податоци?

Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање на барање до info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП.

 1. Можам ли да ги менувам моите податоци?

Не е дозволено изменување на видео записот за видеонадзор.

 1. Може ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?

Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање на до info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП, кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци, или кога на Контролорот повеќе не му се потребни податоците за извршување на неговите задачи. Вие исто така можете да ја блокирате обработка и кога работењето е незаконско и вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена истрага.

 1. Дали можам да ги избришам моите податоци?

Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време со испраќање на барање на до info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП, единствено кога обработката е незаконска.

 1. Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?

Вашите податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не побарате од Контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на Вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

 1. Дали имам право на приговор?

Да, имате право на приговор и да се спротивставите на обработката во кое било време со испраќање на барање на до info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП, кога имате легитимни причини во врска со вашата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето барање во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

 1. Што можам да направам во случај на проблем?

а) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање е-пошта до info@radek.com.mk или директно во просториите на друштвото да ги остварите вашите права во контакт со Офицерот за ЗЛП.

б) Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk, која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

 1. Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видеонадзор?

Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите или имотот на Контролорот.

 1. Безбедност на личните податоци

Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.

 1. Колку долго ги чуваме вашите податоци?

Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци најмногу 30 календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видеозаписи автоматски се бришат.